ΣΕΠ
Όπως γνωρίζετε η εταιρεία «Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Α.Ε.» κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι ετών, παρά τις κοστολογικές αυξήσεις που την επιβαρύνουν, δεν έχει προβεί σε αλλαγή ως προς την τιμολογιακή της πολιτική.

Συνεχίζει να επενδύει σε καινούριο εξοπλισμό, σε νέες τεχνολογίες και εφαρμογές για απλουστευμένες και γρήγορες διαδικασίες, προκειμένου να παρέχει διαρκώς ποιοτικά αναβαθμισμένες υπηρεσίες.

Κρίνεται πλέον αναγκαία η ελάχιστη δυνατή αναπροσαρμογή των τιμών, η οποία λαμβάνοντας υπόψιν τις ανάγκες των πελατών μας και τη σημασία της σταθερότητας των σχέσεων που μας διέπουν, θα τεθεί σε εφαρμογή από την 01η Φεβρουαρίου 2018 και θα ισχύσει για τουλάχιστον τρία έτη, εκτός μόνον αν συμβεί ενδιαμέσως κάποια απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών που θα επηρεάσει σημαντικά τα στοιχεία του κόστους της ΣΕΠ Α.Ε. ή τα δεδομένα της λειτουργίας της λιμενικής εγκατάστασης της ΣΕΠ Α.Ε.

Η εταιρεία «Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Α.Ε.»  κατόπιν εξέτασης του αιτήματός σας σχετικά με τον χρόνο έναρξης εφαρμογής του αναπροσαρμοσμένου Τιμοκαταλόγου της, αποφάσισε να ορίσει νέα ημερομηνία κατά την οποία θα τεθεί σε ισχύ ο εν λόγω Τιμοκατάλογος.

Ως εκ τουτού, παρακαλώ όπως ενημερωθείτε ότι η αναπροσαρμογή των τιμών, θα τεθεί σε εφαρμογή την  Πέμπτη, 15η Μαρτίου 2018, αντί της αρχικώς ανακοινωθείσας ημερομηνίας, 1η Φεβρουαρίου 2018.

 

ΟΛΠ
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιά (Ο.Λ.Π.) λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις σας σχετικά με την ημερομηνία έναρξης ισχύος της αναπροσαρμοσμένης τιμολογιακής πολιτικής για τον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων (Τιμολόγιο Νο. 3 – Παροχής Υπηρεσιών για Εργασίες Φορτοεκφόρτωσης Διακίνησης και Αποθήκευσης Εμπορευματοκιβωτίων), αποφάσισε να ορίσει νέα ημερομηνία ισχύος του αναπροσαρμοσμένου Τιμολογίου.

Ως έκ τούτου, σας ενημερώνουμε ότι η αναπροσαρμοσμένη τιμολογιακή πολιτική του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων θα τεθεί σε ισχύ από την Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2018.

Η αναπροσαρμοσμένη τιμολογιακή πολιτική θα παραμείνει σταθερή τουλάχιστον για 3 χρόνια, πλήν όμως ο Ο.Λ.Π. διατηρεί το δικαίωμα περαιτέρω τιμολογιακής πολιτικής του σε περίπτωση επέλευσης απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών που θα επιβαρύνει ουσιωδώς τον ΟΛΠ ως προς το κόστος των τιμολογούμενων υπηρεσιών ή το κόστος λειτουργίας του Λιμένα.