ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η PANMAR LTD δραστηριοποιείται στον χώρο της ναυτιλίας και των υπηρεσιών διαμεταφοράς. Βασική αρχή και δέσμευση μας είναι η παροχή μεταφορικών υπηρεσιών θα ικανοποιούν τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών μας για ποιότητα και ασφάλεια.

Δεν αντιμετωπίζουμε την ασφαλή και ποιοτική μεταφορά των προϊόντων ως κόστος αλλά ως επένδυση.

Η διακίνηση των επικίνδυνων ή μη εμπορευμάτων γίνεται με γνώμονα το σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον και σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές που θέτουμε ως εταιρεία και σε συμμόρφωση πάντοτε με το εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο.

Στοχεύοντας στην υλοποίηση των παραπάνω και στη συνεχή βελτίωση της εταιρικής μας λειτουργίας αναπτύξαμε και εφαρμόζουμε το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας & Ασφάλειας κατά ISO 9001:2015 και SQAS σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.

Για να μπορούμε να βελτιωνόμαστε συνεχώς προσδιορίζουμε τις απειλές και τις ευκαιρίες που σχετίζονται με την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία της εταιρείας. Παράλληλα, θέτουμε και παρακολουθούμε συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους ποιότητας και ασφάλειας. Στο πλαίσιο αυτό, δεσμευόμαστε για:

 • την τήρηση των προδιαγραφών ποιότητας, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος στις μεταφορές
 • τη διασφάλιση της μη υποβάθμισης ή αλλοίωσης της ποιότητας των μεταφερόμενων εμπορευμάτων
 • την προστασία των εμπλεκόμενων ατόμων και τη διαφύλαξη της ακεραιότητας της υψηλής αξίας των επικίνδυνων εμπορευμάτων έναντι τυχόν απωλειών ή εκ προθέσεως καταστροφής ή κλοπής, καθώς επίσης και για την παροχή των απαραίτητων πληροφοριών σε όλο το εύρος της εφοδιαστικής αλυσίδας για την εξυπηρέτηση αυτού του σκοπού.
 • τη συμμόρφωση προς την κείμενη νομοθεσία και η τήρηση των κανόνων προστασίας της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, του περιβάλλοντος σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε
 • την εχεμύθεια στη διακίνηση των πληροφοριών.
 • την επιλογή υπεργολάβων και προμηθευτών που θα τηρούν τις απαιτήσεις ασφαλείας, ποιότητας και εχεμύθειας κατά την εκτέλεση του έργου.
 • Την κατανόηση των αναγκών και των προσδοκιών προσδοκίες των πελατών και κάθε ενδιαφερόμενου μέρους, την άμεση και αποτελεσματική απόκριση στις απαιτήσεις τους, την τήρηση των δεσμεύσεων μας προς αυτούς και τον υψηλό βαθμό ικανοποίησης τους
 • τη συνεχή βελτίωση της απόδοσης της εταιρείας.
 • τη διασφάλιση επάρκειας και της συστηματική κατάρτιση των εργαζομένων μαςκαι την ενθάρρυνση τους για συμμετοχή και συνεισφορά στη συνεχή βελτίωση της λειτουργίας της εταιρείας
 • την αναγνώριση, αξιολόγηση και έλεγχο τόσο των επαγγελματικών κινδύνων που σχετίζονται με την υγεία και ασφάλεια της εργασίας
 • την ελαχιστοποίηση και εξάλειψη των εργατικών ατυχημάτων
 • την ορθολογική χρήση φυσικών πόρων και ενέργειας, την ελαχιστοποίηση των παραγόμενων αποβλήτων και την αποτελεσματική διαχείρισης αυτών
 • την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (CSR Corporate Social Responsibility).

Οι παραπάνω στόχοι ανασκοπούνται σε ανά τακτά χρονικά διαστήματα από τη Διοίκηση της εταιρείας.

Η PANMAR LTD δεσμεύεται να παράσχει όλους τους απαιτούμενους πόρους για την εφαρμογή και αποτελεσματική λειτουργία του Ενοποιημένου Συστήματος.

Η Διοίκηση της εταιρείας μας δεσμεύεται ότι το σύνολο του προσωπικού της και οι συνεργαζόμενοι υπεργολάβοι αφομοιώνουν και εφαρμόζουν τις διαδικασίες του Συστήματος Ποιότητας & Ασφάλειας στη διάρκεια της καθημερινής του εργασίας. Για το λόγο αυτό παρέχει τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό και προάγει τη συνεχή εκπαίδευση του.

Παράλληλα, για να εξασφαλίσουμε την πλήρη εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας & Ασφάλειας και τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του, εφαρμόζουμε μηχανισμό ελέγχου, που συνίσταται στην μέτρηση δεικτών απόδοσης των διεργασιών μας, στην καταγραφή και αξιολόγηση των διενεργούμενων ελέγχων, στις εσωτερικές επιθεωρήσεις, στην αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού στις διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες.
Η Πολιτική Ποιότητας και Ασφάλειας αποτελεί Δέσμευση της Διοίκησης και ευθύνη όλου του προσωπικού.